Kết quả tìm kiếm:

LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN

Cuốn sách Lý thuyết truyền tin được biên soạn nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và cũng có thể coi là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành kỹ thuật khác có liên quan. Sách đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của lý thuyết thông tin và lý thuyết tín hiệu là hai phần cơ bản có quan hệ chặt chẽ với nhau trong một hệ thống truyền thông...