Y học

THỐNG KÊ Y TẾ CÔNG CỘNG - Phần Thống Kê Cơ Bản (Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng)

Toán thống kê là một môn học rất phổ biến trong nhiều ngành học khác nhau.
Đặc biệt trong lĩnh vực Y tế công cộng, Thống kê là một môn học định lượng cơ bản, hỗ trợ cho nhiều môn học khác. Những người làm việc trong lĩnh vực Y tế công cộng luôn luôn phải tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin/ số liệu khác nhau., đòi hỏi nhiều thao tác mô tả, xử lý phân tích và đưa ra các kết luận liên quan tới nhiều mặt trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, Trường Đại học Y tế công cộng đã đưa thống kê và hầu hết các chương trình tập huấn ngắn hạn cho các đối tượng khác nhau.

Sách