Giáo trình môn học

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ

Giáo trình "Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý" nhằm cung cấp cho người học và những ai có quan tâm các kiến thức cơ bản và có hệ thống về khoa học nhận dạng để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Giáo trình  đã được sử dụng cho chuyên ngành Quản lý kinh tế của Đại học Kinh tếQuốc dân từ năm 1994 - 1995 và triển khai thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 1999 - -2000.

Sách